Proslavi Oporavak

Udruženje za resocijalizaciju bivših ovisnika “Proslavi Oporavak” je nevladina organizacija osnovana 2008. godine od strane bivših ovisnika, koji su uočili problematiku sveopćeg problema ovisnosti o drogama sa posebnim naglaskom na resocijalizaciju, te pokrenuli udruženje sa sjedištem u Sarajevu.

 

Misija

Misija Udruženja je da oporavljeni ovisnici svojim pozitivnim primjerom življenja svjedoče da je oporavak moguć i motivišu ovisnike da potraže pomoć.

 

Šta promoviramo

Potpuni oporavak od ovisnosti i zastupamo stav zasnovan na istraživanjima i dokazima koja pokazuju da je ovisnost o drogama kompleksna, ali izlječiva bolest kojoj treba pristupati multidisciplinarno, kako sa medicinske, psiho-socijalne, tako i sa duhovne strane.

 

Vizija

Vizija ove organizacije je da se svim ovisnicima pruže jasni i usmjereni uvjeti da se oporave od ovisnosti i problematične zloupotrebe droga, te da se kao takvi uključe u društvenu zajednicu kao produktivni članovi, i da primjerom kvalitetnog življenja i ličnom odgovornošću utječu na uklanjanje stigme – jednom ovisnik, zauvijek ovisnik.

 

Sjedište i struktura organizacije

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, u ulici Danijela Ozme 11/2, Općina Centar.
Ispostava Udruženja se nalazi u Istočnom Sarajevu u ulici Ilidžanskih Brigada bb. Preko naših kontakt osoba i srodnih udruženja aktivnosti sprovodimo i u Mostaru i Tuzli.

 

Konferencije: Kršćanska druženja

Udruženje Proslavi Oporavak je koordinator konferencije naziva Kršćanska druženja, koja se već jedanaest godina za redom u mjesecu martu održava u Sarajevu i koja okuplja osobe koje su bile u problemu ovisnosti. Svake godine Konferencija redovno okuplja oko 200 učesnika iz regije.
Događaj je pokazao svoju važnost kako oporavljenim ovisnicima u njihovom daljnjem očuvanju apstinencije, tako i predstavnicima medicinske struke, psiholozima, duhovnim radnicima koji sudjeluju na ovom događaju, te uviđaju još veću potrebnost ulaganja u servise koji doprinose potpunom oporavku od ovisnosti.

Aktivnosti

Motivacija

Problem ovisnosti je veoma specifičan, s obzirom da ga ne možemo posmatrati kao zaseban problem jer sa sobom nosi dosta drugih faktora. Zbog problema sa samopoštovanjem, nedostatkom inicijative, manjkom informacija pa i problema financijske i kriminogene prirode, osobe se teško odlučuju sami potražiti pomoć. Održavanjem motivacionih razgovora u našem Udruženju nastojimo korisnicima pružiti pomoć i ukazati im na pozitivne strane odlaska na rehabilitacioni tretman i uspostavljanja trajne apstinencije od droge. U okviru tog rada surađujemo i sa javnim ustanovama koje pružaju usluge medicinskog tretmana ovisnika, vršimo sastanke sa korisnicima i motiviramo ih za odlazak na tretman. Trenutno surađujemo sa Zavodom za alkoholizam i druge toksikomanije, odjel za narkomaniju u Sarajevu i centrima za mentalno zdravlje na nivou Grada Istočno Sarajevo. Sve ove aktivnosti su dovele do toga da smo informirali i motivirali preko 1000 osoba o mogućnostima oporavka. Projekat motivacije je podržan od strane: Ministarstvo zdravstva KS – 2010. godine, te Ministarstvo zdravstva KS – 2011. godine.

Usmjeravanje na rehabilitacioni tretman

Udruženje usmjerava ovisnike koji za tim izraze želju, te ukoliko ih smatramo dovoljno motiviranim da uđu u rehabilitacioni tretman. Sam tretman traje individualno, ovisno o tome gdje su korisnici smješteni, ali ono što mi pokušavamo jeste vršiti monitoring i pratiti njihov napredak dok se nalaze u tretmanu koji se vrši u komunama, kako bismo mogli prilagoditi naše djelovanje i rad sa njima, kada se vrate sa rehabilitacije. Ako uzmemo u obzir samo one korisnike koji su samostalno došli potražiti pomoć u naše Udruženje, od njih 186, na liječenje je otišlo 51%.

 

Rad sa obiteljima ovisnika

Podrška obitelji je jako važna za konačni rezultat i trajan oporavak od ovisnosti. Nastojimo ostvariti suradnju sa roditeljima osoba koje nam se obrate za pomoć, od samih početaka, te ih pratimo od inicijalnih dogovora za odlazak u tretman, pružamo im psihosocijalnu pomoć i potporu dok su njihovi bližnji na rehabilitaciji, ali isto tako i nakon završetka tretmana. Do sada je 120 užih članova porodice učestvovalo u našim programima. Kroz stalni projekt „Obnovimo razrušeno“ pomažemo obiteljima koje su teškim financijskim situacijama. U sklopu aktivnosti, oporavljeni ovisnici obavljaju razne poslove renoviranja i popravki u stanovima, te vrše nabavke najnužnijih potrepština obitelji ovisnika koji se nalaze na rehabilitaciji u komunama ili su u resocijalizaciji.

 

Resocijalizacija

Završetak tretmana i povratak u prijašnje okruženje je vrlo stresan događaj za bivšeg ovisnika, te upravo iz tog razloga ovom segmentu pridajemo veliku pažnju. Kada govorimo o resocijalizaciji, u našem radu to podrazumijeva period od godine dana u kojem se oporavljenom ovisniku pružaju servisi sastanaka grupa podrške, mogućnosti individualnih razgovora sa stručnim suradnicima, edukacije, pomoć pri ostvarenju prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, te pomoć pri zapošljavanju, kao vrlo bitnom segmentu uklapanja u društvo. Kod osoba koje su nam se obratile za pomoć, uspješna resocijalizacija je vodila ka potpunoj apstinenciji kod 83% korisnika, što ukazuje na njezinu važnost. Kroz projekat Upcycle Women u 2013. godini, sponzoriran od Švicarske ambasade, implementirali smo radionice za ugroženu populaciju žena, koje su kroz taj program sticale vještine za jos bolju integraciju u društvo.

 

Rad sa mladima/ prevencija

Mišljenja smo da je vrlo važno od samih početaka razvijati zdrave životne navike i ukazivati na pozitivne primjere, te da se na taj način najbolje prevenira sama ovisnost i razvijanje štetnih navika. To je jedan od glavnih razloga zašto od 2011-te godine naše aktivnosti usmjeravamo i na rad sa srednjoškolcima, koje smo tokom naših dosadašnjih projekata uključivali u vršnjačku edukaciju. Do sada smo sproveli slijedeće projekte:

  • UNODC 2014. god. – Projekat ”Saznaj, educiraj – za bolji život bez droge”
  • Općina Centar je bila sponzor projekata u godinama:
  • 2014.- Projekat: „Nedaj da te skuhaju“
  • 2015.- Projekat: „NeOvisnost“
  • 2016.- Projekat: „Saznajmo vise, zbog naše dijece“
  • Ministarstvo obrazovanja 2015. – Projekat: „Da, pozitivnome!“
  • Vlada Kantona premijera kabinet 2016. – Projekat: „Zajedničkim djelovanjem za bolji uspjeh u prevenciji maloljetnickog prestupnistva“
  • Grad Istočno Sarajevo 2016. – Projekat: „Zajednickim radom za bolji položaj omladine i porodica“
  • ERASMUS+ Projekt: „Consortium Youth Mobility 2016-18“

S obzirom na uspješnosti projekata i povratnu informaciju koju smo dobili od učenika sa kojima smo do sada radili na projektima prevencije, u budućnosti razmišljamo o nastavku programa prevencije i ranih intervencija u sklopu srednjih škola kako bi što efikasnije spriječili nastanak bolesti ovisnosti kod tih ugroženih grupa.

Kreiranje javnih politika i umrežavanje

Od samih početaka našega rada smo uvidjeli značaj suradnje sa drugim organizacijama, institucijama i pojedincima. Upravo iz tog razloga smo se aktivno uključili u kreiranje javnih politika, kako bismo svojim pristupom doprinijeli kreiranju smjernica i strategija koje bi dovele do poželjnijih mjera u borbi protiv zloupotrebe droge.

 

Angažman u BiH i regionu

Ministarstvo sigurnosti BiH – Sektor za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i zloupotrebe narkotika

Kao krovna organizacija koja se bavi koordinacijom tijela koja učestvuju u borbi protiv zloupotrebe droga na području BiH sa Ministarstvom smo razvili jako dobru suradnju.
Na konferenciji „Oporavak od ovisnosti – preokret u politikama i praksi“ održanoj u 2016. god. u Sarajevu, Ministarstvo sigurnosti BiH je dalo sponzorski doprinos, a u radnoj grupi pri pisanju nove Državne strategije nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotreba opojnih droga u BiH, naše Udruženje ima svog predstavnika, što nam govori o kredibilitetu koji smo stekli kao partneri te institucije.
Naše Udruženje je na poziv gore navedene institucije učestvovalo na dvo-modulnom trening seminaru u Helsinkiju i Štokholmu u 2016-oj, te u Tel Avivu i Alikanteu u 2017-oj organiziranom od strane Pompidou grupe pri Vijeću Europe. Sama tematike seminara su bile suradnja između javnog i NVO sektora, te odgovor na sve veću prisutnost novih psihoaktivnih supstanci, čime smo dali važnost još većoj koorporaciji a sve u svrhu poboljšanja sitacije u odnosu na problematičnu zloupotrebu droga u BiH.

 

3 Balkan projekt

Projekat “biramoporavak” je nastavak projekta 3 Balkan koji je započeo 2015. godine kao odgovor na trenutnu situaciju na polju problematike zloupotrebe droga u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije Izlazak iz Beograda, Preporod iz Podgorice te Proslavi Oporavak iz Sarajeva su se odlučile na realizaciju ovog projekta jer su uočile nedostatake u sistemima podrške i tretmana, ne samo marginaliziranoj grupi ovisnika i oporavljenih ovisnika, nego i djeci i svima onima koji su pogođeni zloupotrebom droga u zajednici. Implementaciju je omogućio partner Svjetska federacija protiv droga-WFAD (World Federation Against Drugs) uz financijsku podršku švedskog Forum Syd-a.
Kroz projekat su u sve tri države identificirani svi oni koji rade na području zloupotrebe droga, kako u javnom-vladinom sektoru, tako i među organizacijama civilnog društva. Cilj nam je bio prepoznati i procijeniti potrebe u radu aktera i potaknuti na rješavanje istih, štiteći ljudska prava ugroženih, marginaliziranih grupa.
U naredne tri godine želimo otvoriti vrata svojih organizacija za sve ugrožene kategorije čiji su životi i životi njihovih porodica promijenjeni uslijed korištenja supstanci. Također, želimo omogućiti besplatnu telefonsku pomoć svima kojima je ona potrebna kako za savjete tako i za krizne situacije čiji je uzrok uzimanje opojnih droga.
Jasno nam je da kao društveno odgovorne organizacije civilnog društva imamo zadatak da utičemo na poboljšanje uslova u zajednicama u kojima živimo. Kroz sopstveni dugogodišnji angažman i iskustva u radu na polju štetnosti droga nadamo se da će ovaj projekat biti jedna bitna karika u konačnom cilju koji je pred nama- izgradnja održivog sistema između svih aktera sa ciljem smanjenja problema zloupotrebe droga i što manjim posljedicama po pojedinca, društvo i kompletnu zajednicu.

 

Internacionalni angažman

EURAD – Network for prevention, treatment and recovery
EURAD (Mreža za prevenciju, tretman i oporavak od ovisnosti) je krovna organizacija sa uredom u Briselu, koja je svoj rad započela još davne 1988. Od svoga osnivanja igra značajnu ulogu na globalnom planu kreiranja politika koje podržavaju prevenciju i potpuni oporavak od ovisnosti. Kroz učešće u radu upravnog odbora EURAD-a (Predsjednik Udruženja je član Upravnog odbora) aktivni smo na mnogim svjetskim političkim nivoima, gdje se zalažemo za prava ljudi na oporavak od ovisnosti.

 

RUN – Recovered Users Network

RUN (Mreža oporavljenih ovisnika) je politička platforma osnovana 2013-te godine od strane Proslavi Oporavak i još tri organizacije, da bi praktično i politički promovirala glas i prava oporavljenih ovisnika. Predsjednik Proslavi Oporavak je i koordinatoor mreže. RUN trenutno okuplja 34 nevladine organizacije i veliki broj pojedinaca koji u svojim programima i vizijama zastupaju servise koje u svom krajnjem cilju imaju potpuni oporavak od ovisnosti.
Kroz RUN učestvujemo na mnogim konferencijama gdje govorimo o primjerima dobre prakse i zagovaramo za promjene u javnim politikama kako bi se uvidio važnost oporavka i uloge oporavljenih ovisnika u njoj.

 

Europska Unija i Ujedinjene Nacije

Pri Europskoj Komisiji djeluje CSF (Forum Civilnog Društva), čiji je zadatak da daje smjernice sa grass root nivoa pri donošenju novih strategija za EU. Od ukupno 40 organizacija, jedina smo NVO iz Bosne i Hercegovine.
Pri odjelu UN-a za drogu i kriminal (UNODC) unutar dugogodišnjih priprema za Specijalnu sesiju (UNGASS) koja se održala 2016. godine civilno društvo je imalo i svoje predstavnike, a u 27 članica iz cijelog svijeta predsjednik Proslavi Oporavak je bio nominiran za poslanika koji je u UN-u zastupao ugroženu populaciju oporavljenih ovisnika. Angažman u gore navedenom timu poslanika iz reda civilnog društva bi trebao biti nastavljen do slijedeće velike sesije UN-a u 2019-oj godini.
UNODC komisija za narkotike i drogu (CND) godišnje radi konferenciju u Beču gdje je Proslavi Oporavak redovan učesnik i predavač na događajima vezanima za samu konferenciju a sve u cilju veće promocije politika koje u svom cilju vode ka potpunom oporavku od ovisnosti.
Udruženje je aktivan član velikih krovnih organizacija poput Svjetske federacije protiv droge (WFAD), Bečkog NVO komiteta (VNGOC), IOGT, te aktivno sudjeluje na svim značajnijim svjetskim konferencijama s tematikom ovisnosti i suzbijanja zloupotrebe droga poput UKESAD u Londonu, WFAD u Stockholmu, EFTC-a, itd.

 

Proslavi Oporavak – Udruženje za resocijalizaciju bivših ovisnika
Danijela Ozme 11/2, Sarajevo, BiH
Info broj: 080 28 000
Tel:+387/(0)33/201-761
web:www.proslavi-oporavak.ba
email: info@proslavi-oporavak.ba