Smanjenje štete

Smanjenje štete

 

Smanjenje štete se odnosi  na niz intervencija i politika usmerenih ka smanjenju i ublažavanju štetnih posledica povezanih sa upotrebom droga koje nužno ne moraju adresirati sam problem zavisnosti. Intervencije koje podrazumevaju smanjenje štete su: kontinuirano davanje OST terapije (metadon i buprenorfin-suboxon), razni programi sprečavanje širenja zaraznih bolesti: hepatitisa B, hepatitisa C, HIV-a i AIDS-a, delatnosti koje su organizovane kao besplatne i anonimne podele špriceva i igala za injektirajuće zavisnike, primanje i uništavanje upotrebljenih špriceva i igala, deljenje kondoma, informativnih materijala, savetovanje usmereno na promene mišljenja i navika ciljane populacije.

Snage programa smanjenja štete

 • Smanjenje štete ima značajnu ulogu u problematici suzbijanja zlouoptrebe droge u poslednjim decenijama i predstavlja najsnažniji odgovor u rešavanju te problematike.
 • Snaga smanjenja štete je da može efikasno da smanji morbiditet i mortalitet vezan uz visoki nivo predoziranja kod injektirajućih heroinskih zavisnika. Intervencije su pokazale i veoma dobre rezultate u borbi protiv daljeg širenja HIV-a i hepatitisa C.
 • Smanjenje štete moze značajno da doprinese stabilizaciji zloupotrebe droga kod heroinskih zavisnika.
 • Smanjenje štete  takođe može da posluži kao važna tačka kontakta u kontinuumu brige za osobe u procesu oporavka od zloupotrebe droga.

Ograničenja programa smanjenja štete

 • Ograničenja programa smanjenja štete su ta da ovaj program sam po sebi retko pruža rehabilitaciju ili socijalnu integraciju unutar procesa oporavka, te da, uprkos mnoštvu intervencija smanjenja štete, zarazne bolesti i predoziranja mogu ostati na visokim, a u nekim populacijama čak i rastućim, nivoima.
 • Pružanje intervencija OST/zamenske terapije, zamene špriceva i igala, kao i obezbeđivanje prostorija za konzumiranje droga mogu da  prolongiraju i produže zavisnost i odlože odluku o nastavku procesa oporavka.
 • Nenamerne negativne posledice smanjenja štete su porast predoziranja vezanih uz OST/zamensku terapiju, visok nivo njene zloupotrebe i veliko crno tržište zamenskih lekova.
 • Nenamerna “šteta” koju čini program smanjenja štete je pomeranje prioriteta i resursa daleko od usluga temeljenih na prevenciji i potpunom oporavku od zavisnosti.
 • Smanjenje štete izazvalo je promenu u razumevanju problema zavisnosti okrenuvši je prema akutnim zdravstvenim rizicima i odmaknuvši je daleko od temeljne socijalne dimenzije i same opojne droge.
 • Jedna od osnovnih mana ovih programa jeste tvrdnja da dostojanstvo, autonomija, samopoštovanje i socijalna integracija mogu biti postignute smanjenjem štete.
 • Smanjenje štete je pojačalo liberalnije pristupe, ojačalo mrežu, promenilo politiku i agendu vezano za droge, promenilo samo razumevanje problematike, takođe prebacilo fokus i resurse dalje od prevencije i procesa oporavka od zavisnosti. U posljednje vreme neretko biva i uporedna akcija koja prati proces legalizacije droga.

 Perspektiva porodice i smanjenje štete

 • Neretko je zadatak porodice da smanji i minimalizira posledice korišćenja droge kod svoje dece. Porodica će svaki put iznova biti suočena  sa bolnim dilemama vezanima za to kuda idu granice smanjenja štete i gde su ograničenja, te se porodice često nalaze pod još većim teretom.

Za porodicu zavisnika pristup smanjenja štete je potreban, ali ne i dovoljan. Za doktore iz sektora javnog zdravstva klijenti na zamenskoj terapiji mogu biti bolje funkcionalnije osobe, ali za porodicu, bilo da se radi o roditeljima ili deci, nije prisutan pravi mir pre nastavka procesa oporavka i mogućeg završetka u integraciji u društvo koja se tek tada računa kao potpuni uspeh.

Ako ste uvideli da je vaša konzumacija droga izmakla kontroli i da od toga imate posledice koje utiču na vas i vaše bližnje, nemojte čekati, nazovite nas danas. Vreme je. Budite spremni da započnete vaš oporavak. Potraži pomoć!