Resocijalizacija

Resocijalizacija – Socijalna reintegracija

 

Šta je resocijalizacija?

Resocijalizacija je opšti naziv za postupke i procese koji dovode do društveno poželjnih promena u stavovima, vrednostima i ponašanju osoba kod kojih socijalizacija nije bila uspešna, što je uobičajeno kod osoba koje su koristile droge. Ukratko, resocijalizacija podrazumeva pružanje pomoći u rešavanju problema sa kojima se zavisnik suočava nakon lečenja i rehabilitacije kako bi ponovo postao funkcionalan i koristan član društvene zajednice.  Zadnji je i najbitniji stadijum u procesu oporavka od zloupotrebe droga.

Kao što je poznato zavisnici vrlo često posle završenog lečenja i rehabilitacije ne mogu da se uspešno uklope u društvenu sredinu zbog niza razloga, a jedan od njih je javno mišljenje o problemu zavisnosti od droga koje celu zavisničku populaciju marginalizuje, stigmatizuje i isključuje iz radne i školske sredine. Zbog toga je jako bitno pružiti podršku rehabilitovanom zavisniku i pripremiti ga da se na adekvatan način suoči sa svim mogućim izazovima koji ga očekuju.

Ko treba da pruža usluge resocijalizacije?

 • Zdravstveni servisi,
 • Obrazovne institucije,
 • Penalni i postpenalni programi,
 • Socijalne infrastrukture,
 • Privredni subjekti, i
 • Organizacije civilnog društva.

Šta podrazumevamo pod resocijalizacijom?

 • Stručno osposobljavanje zavisnika za određena zanimanja,
 • Pomoć pri pronalaženju zaposlenja,
 • Pomoć pri pronalaženju novog društva u staroj sredini,
 • Psihosocijalnu podršku,
 • Dalju izgradnju međuljudskih odnosa kao preduslov za kvalitetnu integraciju,
 • Brigu o zdravlju, i
 • Rad na osamostaljivanju.

Ako ste u procesu oporavka i potrebna vam je podrška za uključivanje u zajednicu, nemojte čekati. Nazovite nas danas i uključite se u naš program i grupe za resocijalizaciju. Besplatna i anonimna podrška je dostupna.Vreme je.  Potraži pomoć!