Prevencija

Prevencija ovisnosti

 

Šta je prevencija?

Prevencija zavisnosti je aktivan proces koji je usmeren na promovisanje konstruktivnih životnih stilova (ponašanja) i normi koje smanjuju mogućnost zloupotrebe droga, uz istovremeno uključivanje razvoja socijalnog i fizičkog okruženja koji olakšavaju usvajanje zdravih životnih stilova.

Da bi se uticalo na smanjenje broja mladih koji će početi da koristite sredstva zavisnosti, potrebno je sprovoditi mere prevencije. Prevencija zavisnosti podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje podstiču lične, kao i resurse društvenog i institucionalnog okruženja. Prevencija zavisnosti je fokusirana na dva cilja: unapređenje zdravlja i sprečavanje bolesti. Kada govorimo o prevenciji onda razlikujemo: univerzalnu, selektivnu i indikovanu prevenciju.

Univerzalna prevencija nastoji da spreči nastanak zavisnosti poboljšavanjem uslova života i jačanjem ličnosti. Fokusirana je na celokupnu populaciju i nastoji da na strukturalnom (politika, medijske kampanje, institucije, infrastruktura) i individualnom (socijalno učenje, odgajanje, osetljivost) nivou podstiče zaštitne faktore. Njena perspektiva je dugoročna.

Selektivna prevencija se bavi najranijim mogućim otkrivanjem bioloških, psiholoških i socijalnih rizičnih faktora i nastoji da ih spreči. Primenjuje se na lica koja su zdrava, ali u njihovim životima postoje rizični faktori čiji uticaj može da dovede do razvoja zavisnosti u budućnosti. Na primer: deca u porodicama u kojima postoji problem zavisnosti od alkohola.

Indikovana prevencija podrazumeva mere koje su usmerene na pojedince koji imaju rizična ponašanja, ali (još) nisu zadovoljeni dijagnostički kriterijumi za zavisnost. Primer takve ciljne grupe su mladi koji konzumiraju alkohol u velikim količinama vikendom.

Uspostavljanje smernica

Postavljanje očekivanja je bitan element prevencije zloupotrebe opojnih droga. Kao roditelj, važno je redovno razgovarati sa svojom decom tako da znate šta rade u slobodno vreme. Ne tolerišite njihovo pogrešno ponašanje. Ukoliko vaša deca znaju da će vas razočarati tako što će probati drogu, možda će biti jači u izbegavanju pritiska vršnjaka.

Ukoliko razgovarate sa svojim tinejdžerom o vrstama droga i opasnostima povezanim sa njihovom zloupotrebom, to prestaje da bude misterija za vaše tinejdžere i može takođe da pomogne pri prevenciji da ne probaju drogu, ako već znaju nešto o tome.

Praćenje tinejdžera

Čak i većina dobronamernih tinejdžera može da postane žrtva pritiska vršnjaka, što može postati veliki problem.

Da biste pratili svoju decu morate znati gde su, s kim su i šta rade. Iako niste fizički prisutni i dalje možete pratiti njihovo ponašanje.

Moguće je pratiti svoju decu kroz:

 • Telefonske pozive;
 • Slučajni povratak kući ranije nego što su očekivali;
 • Zamolite komšije da paze ko dolazi dok ste vi niste kod kuće;
 • Praćenje potrošnje lekova koje izdaje doktor uz recept, ukoliko ih ima u kući;
 • Pripazite na promene u navikama kod vašeg deteta ili kod grupe prijatelja.

Mnogi tinejdžeri popuštaju pod pritiskom vršnjaka i kreću sa konzumacijom psihoaktivnih supstanci, jer žele da se osećaju prihvaćeno i voljeno u svojoj generaciji. Iako je to prirodna tendencija među mnogim mladim ljudima, postoje neke preventivne mere koje roditelji mogu preduzeti kako bi ih zaštitili od zloupotrebe droge.

Sprovodite kontinuiranu prevenciju

Važno je da vaša deca znaju da moraju da snose posledice za svoje postupke. Ukoliko vaše dete krši pravila, potrebno je sprovoditi smernice koje ste uspostavili.

Takođe, naznačite vrste uobičajenih posledica korišćenja droge i zavisnosti, što može uključivati:

 • Oštre zakonske kazne;
 • Fizičke i zdravstvene probleme koji mogu biti dugotrajni;
 • Problemi sa mentalnim zdravljem, pa čak i oštećenje mozga, zavisno od vrste i količine kozumirane droge;
 • Napeti odnosi;
 • Povećan rizik od krvlju prenosivih bolesti, poput HIV-a i hepatitisa;
 • Finansijske nestabilnosti;
 • Problemi sa akademskim uspehom.

Što više vaše dete razume stvarne rizike povezane sa korišćenjem droga, manja je verovatnoća da će se odlučiti za zloupotrebu droga.

Umesto kazne za nepoželjna ponašanja, razmislite o nagrađivanju vašeg deteta ukoliko vidite njegovu želju za socijalno prihvatljivim ponašanjem, kao što je dobar uspeh u školi, održavanje dobrih odnosa i poštovanje kućnih pravila. Mnogo je lakše prevenirati zloupotrebu droga, nego zaustavljati zloupotrebu.

5 koraka u preveniranju zloupotrebe opojnih sredstava

5 koraka koji mogu da pomognu porodicama u izazovima sa zavisnošću:

 • Napraviti popis lekova koje imate u kući;
 • Držati na sigurnom mestu lekove koje uzimate uz recept lekara;
 • Uzimajte lekove jedino u skladu sa receptom;
 • Razgovarajte sa svojom decom o rizicima zloupotrebe lekova koji se uzimaju uz recept lekara.

Imajte otvoren razgovor sa vašim tinejdžerima

Poverenje i komunikacija su veoma značajni za prevenciju zloupotrebe droga.

Važno je otvoreno i iskreno razgovarati sa svojom decom o zloupotrebi droga. Oni trebaju da budu u mogućnosti da razgovaraju sa vama o pritiscima s kojima se susreću i kako bi trebali da reaguju u slučaju kada im neko ponudi drogu. Igranje uloga je odličan način povezivanja sa vašom decom i na taj način im dajete znanje kojim se mogu odupreti pritiscima vršnjaka i mogućoj zloupotrebi droge. Dopuštajući deci da znaju o vašem ličnom iskustvu sa drogama, takođe im može pomoći da vide posledice koje droga može da napravi u životu.

Vaši tinejdžeri mogu biti iskreniji sa vama, ukoliko znaju da neće biti u nevolji ukoliko vam se povere. Iskrenost i komunikacija su značajne za prevenciju.

Jesu li moja deca u riziku od zloupotrebe opojnih supstanci?

Svi ljudi su u riziku od zloupotrebe opojnih supstanci. Mogućnost prepoznavanja ove činjenice omogućava vam da bolje razumete i smanjite rizik.

Tinejdžeri često koriste opojne supstance:

 • Jer se osećaju opuštenije u društvu;
 • Jer smanjuju osećaj stresa;
 • Jer su prihvaćeni od strane društva i društvenih normi;
 • Jer je to cool;
 • Jer na taj način beže od stvarnosti.

Pozitivno roditeljstvo i prevencija zloupotrebe droga

5 pitanja sa kojima roditelji mogu da ispitaju svoju ulogu:

 • Jesam li u mogućnosti da razgovaram otvoreno sa svojim detetom vezano za probleme u odnosima s ljudima?
 • Da li forsiram pozitivna ponašanja?
 • Da li imam veštine rešavanja konflikta sa svojom decom na produktivan način?
 • Mogu li postaviti granice za svoje dete i nositi se sa problemima u ponašanju kroz koje ono prolazi?
 • Da li stalno nadzirem ponašanje svog deteta?

U nedostatku jedne ili više veština na ovom području može doći do porodičnih problema i razviti se potencijalni problem zloupotrebe droga kod tinejdžera.

Principi prevencije zajednice

Preventivne mere koje mogu zaustaviti zloupotrebu droge ne moraju da budu sprovedene u potpunosti od strane roditelja. Roditelji, u dogovoru sa nastavnicima i vaspitačima, mogu igrati veliku ulogu u stvaranju sigurnije zajednice za odrastanje i razvoj dece.

Neke od preporuka sprovođenja prevencije u zajednici:

 • Programi bi trebali da obuhvate sve vrste zavisnosti, uključujući nelegalne i legalne droge, alkohol i duvan;
 • Budući da je zloupotreba droge  promenljiva od mesta do mesta, programi trebaju da ciljaju određene delove koji su zabrinjavajući;
 • Programi poboljšavaju jačanje odnosa unutar porodice. Snažne porodice imaju manju verovatnoću da će neko od njihove dece doći u stanje zloupotrebe droge;
 • Preventivni programi koji rade na rešavanju mogućih problema još u ranom detinjstvu, mogu da prepoznaju i tretiraju rizične faktore kao što su agresija, odnosi u društvu, uspeh/neuspeh u školi;
 • Najbolje metode prevencije su dugoročnost i doslednost. Prevencija se odvija u toku celog perioda adolescencije.