Koncept oporavka

Koncept oporavka

 

Šta je koncept oporavka?

Pojam OPORAVAK podrazumeva proces kroz koji je pojedincu omogućeno da se iz problematične zloupotrebe droga pomeri ka životu bez droge kao aktivan i pomažući član društva.

Samo putem ove promene koju donosi proces oporavka, a koji ima svoj kontinuitet i samoodrživost, pojedinci prestaju sa činjenjem kaznenih dela, prestaju sa nanošenjem štete sebi i svojoj zajednici i uspešno doprinose društvu.

Sam proces predstavlja niz mera koje započinju onog trenutka kad zavisnik zatraži pomoć nekog servisa koji ga tada usmerava prema daljim koracima u oporavku zavisno od individualnih aspiracija osobe.

Svi servisi koji u svome delovanju imaju karakter reči CHIME (Contentedness, Hope, Identity, Meaning, Empowerment) mogu se smatrati  merodavnima da učestvuju u procesu oporavka osobe sa problematičnom zloupotrebom droge.

Servisi i usluge poput lečenja i psihosocijalnog tretmana, rehabilitacionih centara, programa smanjenja štete, raznih usluga socijalne integracije u društvo i drugih, imaju svoje mesto u procesu oporavka što je jedna od jakih strana ovakog pristupa.

Faktori za pokretanje procesa oporavka

Faktori koji uključuju bolna iskustva:

 • Očaj;
 • Iscrpljenost;
 • Dosada koja je izazvana zavisničkim načinom života;
 • Smrt bliske osobe izazvana konzumiranjem droga;
 • Pritisak da se prestane sa uzimanjem droge;
 • Ponižavajuće iskustvo;
 • Zdravstveni problemi;
 • Problemi sa zakonom.

Faktori koji uključuju i iskustva bazirana na osećaju nade:

 • Kontakt sa oporavljenim zavisnicima kao uzorima;
 • Nova intimna ljubavna veza;
 • Brak;
 • Roditeljstvo;
 • Religiozna iskustva;
 • Neka nova prilika.

Ova sinergija bola i nade kreira procese u osobi koji dovode do ulaska u proces oporavka.

Ciljevi koncepta oporavka

 • Oporavak kao proces, sa svojim početkom i krajem, je eksplicitni cilj svih koji pružaju servise za osobe sa problematičnom zloupotrebom droga.
 • Oporavak se u svom delovanju  fokusira  na jake strane, a ne slabosti osobe.
 • U sistemu usmerenom ka oporavku fokus nije samo na započinjanju lečenja  i postizanju ciljeva orijentisanih na proces, nego na postizanje potpunog oporavka i skidanju s droga zauvek.
 • Oporavak predstavlja individualni put usmeren na osobu i značiće različite stvari različitim ljudima.
 • Pojedinac je u centru bilo kog pristupa i servisa u merama unutar smanjenja potražnje.
 • Oporavak je pomaganje svakoj osobi da dostigne svoj puni potencijal s krajnjim ciljem koji bi bio ono što je važno za tog pojedinca.
 • Procena i planovi procesa oporavka su individualni i trebaju adresirati celokupan život ljudi i njihove potrebe, a ne samo njihovu zavisnost.
 • Usluge na lokalnom nivou su prilagođene paketima podrške koji bi vodili ka daljim koracima u procesu oporavka.
 • U sistemu fokusiranom na oporavak potrebno je podstaći  sve aktere koji pružaju servise , a naročito na lokalnom nivou,  da ne pružaju servise u izolaciji, već da zajedno donose i isporučuju ‘završiti do kraja’ podršku.
 • Jake veze između lokalne zajednice, bolničih i rezidencijalnih tretmana i onih koji pružaju rehabilitacione usluge, koji jedan za drugim imaju bliske veze sa posttretmanskim servisima, kako bi se zavisniku pružile usluge koje bi ga konstantno vodile ka daljem procesu oporavka.
 • Krajnji cilj je da omogućimo pojedincima da postanu slobodni od zavisnosti  jer znamo da je to cilj većine ljudi koji ulaze u tretmane zavisnosti od droga.
 • Podrška ljudima da žive život bez droge treba biti u srcu svih mera koje sprovodimo unutar procesa oporavka.

Kapital u procesu oporavka

Jedan od najboljih pokazatelja održivog oporavka je lični “kapital oporavka“ pojedinca koji čine resursi potrebni za pokretanje i održavanje oporavka od zavisnosti od droga.

Ti resursi su:

 • Društveni kapital (resursi koje osoba poseduje iz svojih odnosa – npr. porodica, partneri, deca, prijatelji i kolege – što uključuje i dobijenu podršku i predanost i obaveze koje proizlaze iz tih odnosa);
 • Fizički kapital (novac i sigurno mesto za život);
 • Ljudski kapital (veštine, mentalno i fizičko zdravlje, posao);
 • Kulturni kapital (vrednosti, uverenja i stavovi koje ta osoba poseduje).

Benefiti koncepta oporavka

 • Sloboda od zavisnosti od droga;
  • Prevencija smrti vezanih za droge i krvno prenosive bolesti;
  • Smanjenje kriminala i ponavljanja kaznenih dela;
  • Ostvareno i zadržano zaposlenje;
  • Poboljšanje mentalnog i fizičkog zdravlja i dobrobiti;
  • Poboljšani odnosi sa članovima porodice, partnerima i prijateljima;
  • Sposobnost da se bude uspešan i brižan roditelj.

Indikatori/parametri oporavka

Aktivno učešće u oporavku/rešavanje problema vezanih za droge

 • Postiže i čuva dugotrajnu kvalitetnu apstinenciju;
 • Praktikuje prevenciju recidiva/relapsa;
 • Pristupa vršnjačkoj podršci/samopomoći;
 • Učestvuje u individualoj terapiji.

Svakodnevni život

 • Ima dnevnu rutinu;
 • Ide na sastanke;
 • Ima hobije;
 • Smisleno provodi vreme;
 • Ne dosađuje se;
 • Učestvuje u edukacijama i treninzima;
 • Volontira;
 • Ima plaćeni posao;
 • Ima stabilne prihode;
 • Nema dugova;
 • U stanju je da upravlja novcem.

Fizičko zdravlje

 • Ima dobro fizičko zdravlje;
 • Fizički je aktivan;
 • Brine o svom izgledu;
 • Brine o sebi;
 • Jede zdravo;
 • Vodi brigu o zubima;
 • Apetit se vratio;
 • Ne oseća se umorno;
 • Vratio je telesnu težinu;
 • Energičan je;
 • Dobro spava.

Kriminalne aktivnosti

 • Nema dodira sa krivično pravosudnim sistemom.

Mentalno, emotivno i duhovno zdravlje

 • Ima dobro mentalno zdravlje;
 • Ponaša se u skladu sa moralnim normama;
 • Nema osećanja stida i krivice;
 • Pozitivan je;
 • Ne oseća se stigmatizovanim;
 • Samosvestan je;
 • Ima ne-zavisnički identitet;
 • Ima samopouzdanje;
 • Dobro se nosi sa teškoćama;
 • Oseća da ima kontrolu nad situacijom;
 • Ima veru u sebe;
 • Vrednuje sebe kao osobu;
 • U stanju je da veruje ljudima;
 • Ima emocionalnu ravnotežu;
 • Prihvata samoga sebe;
 • Nema anksioznost;
 • Nosi se sa traumama iz prošlosti;
 • Prihvata odgovornosti;
 • Sposoban je da upravlja osećanjima;
 • Ne oseća se depresivnim;
 • Nije usamljen;
 • Oseća se sigurnim;
 • Ima svoju svrhu života;
 • Ima realne planove i ciljeve;
 • Ima nadu;
 • Izražena je duhovnost.

Odnosi

 • Ima dobre odnose sa porodicom;
 • Ima dobre odnose sa vršnjacima u procesu oporavka;
 • Ima dobre odnose sa prijateljima koji ne koriste droge;
 • Ima podršku društva;
 • Nezavisan je;
 • Nema negativnih odnosa;
 • Ima iskrene odnose;
 • Podržava druge ljude;
 • Ima svoju ulogu u društvu/zajednici;
 • Učestvuje u društvu/zajednici;
 • Ne stvara probleme u društvu/zajednici;
 • Ne vređa druge.

 

Ako ste spremni da započnete vaš oporavak, nemojte čekati. Nazovite nas danas. Nitko ne zaslužuje zavisnost. Vreme je. Potraži pomoć!