02.06.2023. SAD: Lečenje zloupotrebe droga i alkohola treba da uključi porodice i zajednice

Lečenje od alkoholizma i drugih zavisnosti u Australiji generalno se pruža individuama, često daleko od njihovih porodica.

 

Lečenje može uključivati odvikavanje od supstance, savetovanje i rehabilitaciju sa rezidencijalnim smeštajem. Svi ovi tretmani rade na poboljšanju zdravlja i dobrobiti i smanjenju štetnosti od supstanci.

 

Ali porodice i zajednice mogu uticati na upotrebu supstanci i imaju potencijal da pomognu put oporavka osoba koje se leče.

 

Za mnoge autohtone narode, zdravlje i dobrobit ne odnose se samo na pojedinca. To je međusobno povezano sa porodicom, kulturom, pripadnošću i državom.

 

Zato usluge lečenja kao što je Pinangba u Queenslandu – Služba za alkohol i druge droge (eng. First Nations alcohol and other drug service) čiji smo pristup istraživali uključuju porodice, kulturu i državu u lečenje.

 

Ovakav način lečenja trebao bi da bude dostupan svima.

 

Uloga porodice u oporavku

Porodice i zajednica mogu odigrati ključnu ulogu u odustajanju od upotrebe alkohola i drugih droga i u izbegavanju recidiva. Istraživanja pokazuju da su saveti ili ohrabrenje članova porodice važan razlog za odustajanje ili smanjenje upotrebe problematičnih supstanci.

 

Međutim, neki ljudi koji su sami u procesu oporavka i borave u terapijskim zajednicama često imaju ograničenu podršku kod kuće i u svojim zajednicama kako bi održali apstinenciju ili smanjenu upotrebu.

 

Porodica i zajednice nemaju uvek prave alate za podršku pojedincu u lečenju, a neki članovi porodice mogu i sami iskusiti problematičnu upotrebu supstanci.

 

Šta se dešava u Pinangba službi?

Pinangba je služba rehabilitacije sa rezidencijalnim smeštajem koju vode domoroci u Queenslandu. To je jedna od malog broja službi za lečenje alkohola i drugih droga u Australiji koje imaju odeljenje za boravak cele porodice, uključujući i decu.

 

Pinangba sprovodi sistemski model porodične terapije. Terapeut je pozvan da razmotri ne samo kontekst pojedinca unutar svoje porodice, već i kontekst porodice u odnosu na šire društvene, političke i istorijske sisteme.

 

Naglasak je na izgradnji, jačanju i popravljanju odnosa u sklopu isceliteljskog rada sa klijentom.

 

Pinangba takođe razmatra okruženja koja su najuticajnija u životu klijenta (socijalne usluge, posao, sud) koja mogu uticati na njegov put oporavka.

 

Njihov pristup, zasnovan na porodici, pomaže klijentima da se uključe i ostanu na lečenju, ostanu apstinenti i poboljšaju odnose. Ovaj pristup takođe pozitivno utiče na upotrebu alkohola i drugih droga drugih članova porodice i poboljšava funkcionisanje njihove dece.

 

Pinangba porodični pristup zavisnosti pozitivno je prihvaćen od strane klijenata, porodica, zajednice i drugih pružaoca zdravstvenih i socijalnih usluga.

 

Neautohtona populacija takođe ima koristi od ovog modela. Intervencije usmerene na porodicu, za neautohtone osobe sa problemima upotrebe supstanci bile su efikasne i za mlade i za odrasle. Ne samo da ove intervencije smanjuju upotrebu supstanci, one takođe poboljšavaju funkcionisanje porodice u poređenju sa individualnim tretmanom.

 

Uprkos ovim pozitivnim ishodima, intervencije usmerene na porodicu u okviru službi za alkohol i druge droge su još uvek neuobičajene.

Prepreke za implementaciju nisu vezane samo za individualni fokus tretmana, već i za probleme kao što su teškoće uključivanja porodice u lečenje, ograničeno vreme osoblja, nedostatak iskustva i nedovoljna obuka.

 

Proširivanje pristupa na 3 načina

Da bi ovaj model nege, fokusiran na porodicu, bio uključen u usluge autohtonoj i neautohtonoj populaciji za alkohol i druge droge, potrebno nam je bolje prikupljanje podataka i bolje finansiranje. Evo tri važna koraka ka ovoj implementaciji:

 

  1. Pažljiva evaluacija programa sa porodičnim angažmanom, porodičnom terapijom i holističkim tretmanom.

 

Trenutno postoji malo znanja o delotvornosti ovog modela za autohtonu populaciju. Upravo to radimo sa Pinangbom uz finansiranje Queensland Komisije za mentalno zdravlje, procenjujemo koliko je ovaj model integrisan u rutinsko pružanje usluga, kako bismo pokazali kako funkcioniše takav holistički tretman usmeren na porodicu.

 

Od vitalnog je značaja da se podaci prikupljaju kao deo rutinske prakse kako bi mogla da se izgradi baza dokaza.

 

  1. Rutinske prakse prikupljanja podataka koje se ne oslanjaju na spoljno finansiranje.

 

Organizacije koje finansiraju lečenje od alkohola i drugih droga za autohtone narode (uključujući Commonwealth, primarne zdravstvene mreže i državne vlade) trebale bi da osiguraju adekvatan nivo finansiranja kako bi službe mogle da prikupljaju i unose podatake o napretku i rezultatima klijenata.

 

To trenutno nije slučaj. Prikupljanje podataka, u sklopu evaluacije, smatra se dodatnim, a ne bitnim delom kontinuiranog pružanja usluga. Ovo treba promeniti.

 

  1. Finansiranje koje ne prevazilazi troškove individualnih modela nege.

Noviji načini rada, gde porodice postaju “odred za lečenje” uključivaće nove troškove, nove zgrade, nove načine rada, novo prikupljanje podataka i zahtevaće više sredstava i planiranja.

 

Ako zaista razmišljamo o porodici, moramo razmišljati o tretmanu sa porodicom, a ne sa pojedincem. Ova promena u razmišljanju treba da se dogodi na svim nivoima sistema.

 

 

Izvor: Treatment for drug and alcohol misuse should involve families and communities (theconversation.com)