06.10.2022. SAD: Podrška potrebnim istraživanjima u oblasti oporavka

Nacionalni mesec oporavaka (Mesec oporavka) obeležava se od 1989. godine svakog septembra, kako bi se promovisale i podržale nove prakse lečenja i oporavka zasnovane na dokazima, kao i snažna i ponosna nacionalna zajednica za oporavak, te posvećenost organizacija i zajednica koje omogućavaju oporavak u svim njegovim oblicima.

Često govorim o tome kako upotreba supstanci i poremećaji upotrebe supstanci (engl. SUDs – Substance Use Disoders) menjaju mozak, ali promene koje nastaju su višestruke. Osim droga, proživljena iskustva, starenje i tretman takođe menjaju funkcionisanje mozga.

Prestanak ili čak potencijalno smanjenje upotrebe supstanci, na primer kroz tretman može poboljšati funkcionisanje mozga i na taj način pokrenuti pozitivne promene u emocijama, spoznajama i ponašanju koje mogu olakšati oporavak. Započinjanje tretmana zbog poremećaja upotrebe supstanci trebalo bi otpočeti sa znanjem i razumevanjem da je oporavak moguć.

 

Dok se tretmani koji se odnose na korišćenje lekova za poremećaj upotrebe opioida (engl. MOUD – Medications for Opioid Use Disorder) ili bihevioralni pristupi poput kognitivno-bihevioralne terapije ili upravljanja nepredviđenim okolnostima bave biološkim i bihevioralnim dimenzijama poremećaja upotrebe supstanci, za promene u mozgu i ponašanju potrebno je vreme, kao i za rešavanje negativnog uticaja poremećaja upotrebe supstanci na život pojedinca. Ti uticaji mogu se odnositi na gubitak posla, gubitak stana, narušene odnose sa porodicom i prijateljima, te probleme sa zakonom. Ljudima će možda trebati stalna podrška i pomoć prilikom rešavanja ovih problema kako bi se pobrinuli za svoj oporavak i održali ga.

Razvijen je širok spektar usluga i podrške, uključujući kuće za oporavak, srednje škole za oporavak (za adolescente i mlade), kao i mnoge zajednice i organizacije zasnovane na veri, kao što su grupe za međusobnu pomoć koje su se osnivale i u mnogim slučajevima bile zamena kada tretman nije dostupan ili željen. Ove usluge ne samo da pružaju bitnu društvenu vezu sa osobama sa iskustvom u oporavku koje razumeju i podržavaju njihov oporavak, već mogu olakšati osobama da nastave sa tretmanom ili ponovo uđu u tretman kada je to potrebno.

Nažalost, mnogo se manje zna o podršci oporavku nego o tretmanu, na primer, koje su vrste usluga najefikasnije, kako funkcionišu i kako ih je najbolje prilagoditi potrebama različitih ljudi. Bez tog znanja o efikasnosti, osiguranje možda neće moći pokriti ove potencijalno korisne komponente spektra zdravstvene zaštite i ljudi možda neće znati koju odabrati.

 

Nacionalni institut za zloupotrebu droga (engl. NIDA – The National Institute on Drug Abuse) podržava istraživanja o podršci osoba sa iskustvom u oporavku i podršci u zajednici, o aktivnim zajednicama oporavka i modalitetima oporavka koji integrišu više usluga, kao što su kuće za oporavak. Ali i dalje je potrebno više usmeriti pažnju na ovu temu, kako bi se izgradilo temeljno znanje o ovim uslugama i tako bolje unapredio ovaj deo Strategije za prevenciju predoziranja Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite SAD (engl. The U.S. Department of Health and Human Services Overdose Prevention Strategy). U tu svrhu, Inicijativa za pomoć u dugoročnom okončanju zavisnosti (engl. HEAL – Helping to End Addiction Long-term® Initiative) ili Inicijativa za pomoć u dugoročnom okončanju zavisnosti Nacionalnog instituta zdravlja (engl. NIH – National Institutes of Health), uz finansiranje Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga, podržava nekoliko dodatnih istraživačkih projekata koji će doprineti našem znanju o kućama za oporavak, kontinuiranoj kliničkoj nezi, povezanosti sa zajednicama oporavka, te intervencije osoba sa iskustvom u oporavku za povećanje zadržavanja u tretmanu sa lekovima za poremećaj upotrebe opioida.

Tri nova granta će razviti resurse za proučavanje usluga podrške oporavku. Jedan će uspostaviti kolaborativnu mrežu za inovacije sa osobama sa iskustvom u oporavku (engl. PRIN – Peer Recovery Innovation Network) koja će razviti resurse za obuku i mentorstvo, kao i infrastrukturu za unapređenje nauke o omogućavanju nastavka nege putem ovih usluga nakon što su osobe započele sa lekovima za poremećaj upotrebe opioida, kao i za takve usluge koje se odvijaju putem tehnologije, posebno za Hispanoamerikance i Latinoamerikance u blizini granice SAD i Meksika, te i u drugim nedovoljno pokrivenim područjima. Drugi projekat će razviti mrežu istraživača, stručnjaka za podršku u oporavku i mladih osoba (u dobi od 18 do 25 godina) koji se oporavljaju, kako bi unapredili naše razumevanje usluga podrške oporavku za osobe u toj starosnoj grupi koji uzimaju lekove za poremećaj upotrebe opioida, posebno one sa dualnim dijagnozama i upotrebom više supstanci. Drugi projekat usmeriće se na razvoj alata i metoda za bolje proučavanje efikasnosti kuća za oporavak za osobe koje uzimaju lekove za poremećaj upotrebe opioida.

Tri granta će podržati ispitivanja efikasnosti podrške u oporavku ili planiranja takvih ispitivanja. Jedan će razviti integrisanu intervenciju koja uključuje podučavanje oporavka od strane osoba sa iskustvom u oporavku i kognitivno-bihevioralnu terapiju za poremećaj uzimanja opioida kako bi se poboljšalo zadržavanje u tretmanu lekovima za poremećaj upotrebe opioida. Drugi će proučavati efikasnost podrške osoba sa iskustvom u oporavku u pomaganju ljudima koji žive u kućama za oporavak da ostanu u tretmanu lekovima za poremećaj upotrebe opioida ili da se ponovno uključe u tretman nakon što su ga napustili ili nakon što su otpušteni iz centra za oporavak. Treći grant će podržati planiranje ispitivanja na više lokacija kako bi se ispitala efikasnost centara za oporavak koji služe crnačkim zajednicama za podršku osobama koji koriste lekove za poremećaj upotrebe opioida.

Dodatak postojećem grantu će razviti koordiniranu infrastrukturu i istraživački program za Konzorcijum za nauku o oporavku od zavisnosti (engl. CoARS – Consortium on Addiction Recovery Science), kojeg je pokrenulo pet istraživačkih timova koje je prethodno finansirao Nacionalni institut za zloupotrebu droga, a koji će biti prošireni sredstvima iz Inicijative za pomoć u dugoročnom okončanju zavisnosti. Ovaj dodatak pruža dovoljno resursa da pomogne istraživačima da koordiniraju svoje napore u istraživanju i obuci, usklade svoje podatke i metriku, podrže raznolikost u konzorcijumu i osiguraju njegovu održivost, kao i da organizuju prvi nacionalni sastanak o nauci o uslugama podrške u oporavku.

Jedna od stvari koja je proistekla iz fokusa Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga na oporavak i podršku u oporavku je impresivna domišljatost i proaktivnost ljudi koji rade na terenu da razviju nova rešenja za rešavanje brzorastuće krize zavisnosti i predoziranja. Mnogi od ovih istraživača i drugih učesnika u tim projektima su i sami u fazi oporavka ili su proživeli iskustvo zavisnosti.

Jedna od tema koja se provlači kroz strateški plan Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga (engl. NIDA’s new FY 2022-2026 Strategic Plan) odnosi se na veću uključenost ljudi sa iskustvom u dizajn istraživanja, a nauka o podršci oporavku simoblizuje koliko taj način razmišljanja može biti uspešan.

To su ljudi koji su iskusili krize zavisnosti i predoziranja, osobe sa iskustvom u oporavku koje pronalaze inovativne načine kako pomoći osobama zavisnim od droga. Uloga Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga je da podrži istraživanje kako bi se utvrdilo koji su novi pristupi najefikasniji, a ovi novi grantovi će olakšati prevođenje tog znanja u intervencije kako bi pomogli pojedincima sa poremećajem zloupotrebe supstanci da postignu oporavak.

Izvor: Supporting Needed Research on Recovery | National Institute on Drug Abuse (NIDA) (nih.gov)