14.09.2021.SAD: Povećana upotreba lekova i droga kod osoba koje konzumiraju medicinski kanabis tokom COVID-19 pandemije

Rezime

Trenutna pandemija COVID-19 dovela je do opterećenja zdravstvenog sistema i ograničila pristup zdravstvenoj zaštiti. Mnoge osobe konzumiraju kanabis u medicinske svrhe zbog svojih hroničnih zdravstvenih stanja, međutim, promene u pristupu kanabisu povezane sa COVID-19 mogu uzrokovati povećanu upotrebu drugih droga.

Metode

Preko Amazon Mechanical Turk regrutovali smo N=353 osoba, koji su prijavili trenutnu upotrebu kanabisa u aprilu i maju 2020. Procenili smo efekte pandemije COVID-19 na obrasce upotrebe lekova i supstanci, kao i upotrebu kanabisa.

Rezultati

Više od polovine učesnika je započelo ili povećalo upotrebu lekova ili supstanci zbog pandemije COVID-19, najčešće alkohola i tableta za spavanje. Više od trećine učesnika reklo je da su povećali upotrebu kanabisa, dok je 25% smanjilo njegovu upotrebu. Skoro 40% učesnika koji su povećali ili su počeli da koriste lekove/supstance (osim kanabisa), rekli su da je to zbog promenjenog pristupa medicinskom kanabisu.

Zaključak

Povećana upotreba droga među osobama koje koriste medicinski kanabis je zabrinjavajuća. Pandemija će se verovatno nastaviti i u narednim mesecima (možda i godinama), te je potrebno bolje razumevanje zašto se to dešava i ključno je za razvoj efikasnih strategija za smanjenja štete među ovom populacijom.

Uvod

Osobe koje koriste kanabis u medicinske svrhe potencijalno su ranjiva populacija, jer mnogi koriste kanabis za svoja hronična stanja poput hroničnog bola, raka i multiple skleroze (Boehnke, Gangopadhyay, Clauw & Haffajee, 2019). Iako kanabis ostaje u Prilogu i Zakonu o kontrolisanim supstancama (eng. Controlled Substances Act), upotreba kanabisa se povećala na nacionalnom nivou – čak i u državama koje nisu legalizovale kanabis (Han, Compton, Blanco & Jones, 2018).

Na primer, neki pojedinci namerno zamenjuju kanabis drugim lekovima radi boljeg upravljanja simptomima i povoljnijeg profila neželjenih posledica (Boehnke et al., 2019Lucas, Baron & Jikomes, 2019), tako da neku pojedinci mogu ponovo da počnu ili povećaju upotrebu drugih lekova zbog smanjenog pristupa kanabisu. Studije takođe pokazuju da pojedinci koji koriste medicinski kanabis, prijavljuju i povećanu upotrebu/zloupotrebu lekova na recept i alkohola u poređenju sa onima koji ga ne koriste (Campbell et al., 2018Caputi & Humphreys, 2018Wall, Liu, Hasin, Blanco & Olfson, 2019). Ova populacija stoga može biti u riziku od povećane upotrebe supstanci za suočavanje sa stresorima povezanim sa COVID-19, te politikama i pravilima vezanim za izolaciju/karantin.

Metode 

Učesnici i regrutacija

Tokom aprila i maja 2020, sproveli smo istraživanje na pojedincima koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama koristeći Amazon Mechanical Turk putem Cloud istraživanja (Chandler, Rosenzweig, Moss, Robinson & Litman, 2019).

Demografski podaci

Informacije koje su prikupljene za potrebe ovog istraživanja su: pol, starost, nivo obrazovanja, prihod domaćinstva, država i status dozvole medicinskog kanabisa. Učesnici su odabrali primarnu hroničnu bolest/simptom za upotrebu kanabisa. Učesnici su ocenjivali svoje psihičko stanje kao i mentalno/emocionalno zdravlje (odgovori: slabo, teško, odlično).

Rezultati

Učesnici (N = 353) su bili iz 44 države i Washingtona, DC, sa najvećim udelom iz Kalifornije (14%), Pensilvanije (8%), Floride (7%) i  New York-a (7%). Od toga, njih 92% je prijavilo aktuelne politike vezane za ostajanje na sigurnom (eng. shelter-in-place policies).

U skladu sa nacionalnim reprezentativnim uzorkom osobe koje koriste kanabis u medicinske svrhe (Lin, Ilgen, Jannausch & Bohnert, 2016), skoro jedna trećina učesnika ocenila je svoje emocionalno i fizičko zdravlje kao loše/relativno dobro, a 1/3 kao dobro i 1/3 kao veoma dobro/odlično. Najveći broj ispitanika (75%) je koristio kanabis i u medicinske svrhe i rekreativno, slično kao u prijavljenim podacima između osoba koje koriste kanabis u medicinske svrhe u odnosu na medicinsku i rekreativnu upotrebu (Wall et al., 2019). Iako nije bilo značajnih demografskih razlika među ispitanicima sa i bez legalnog pristupa kanabisu, oni koji su koristili kanabis u medicinske svrhe bili su znatno stariji, imali su više godina obrazovanja i prijavili su lošije fizičko zdravlje u odnosu na one koji su koristili kanabis u medicinske i u rekreativne svrhe.

U skladu sa drugim studijama (Lucas et al., 2019), kanabis se najčešće koristio za raspoloženje/simptome stresa (38%) i hroničnu bol (32%). 49% ispitanika je koristilo kanabis svakodnevno ili češće, dok je dve trećine imalo pristup legalnom kanabisu, a njih 48% je imalo licencu za medicinski kanabis. Većina učesnika, njih 84% sa legalnim pristupom kanabisu, nabavljalo ga je putem specijalizovanih i licenciranih prodajnih mesta.

Učesnici koji nisu imali legalan pristup kanabisu (33%), uglavnom su kanabis nabavljali od prijatelja (83%). Većina učesnika (95%) je smatrala da ova specijalizovana i licencirana prodajna mesta trebaju da ostanu otvorena i tokom pandemije.

Efekti COVID-19 na pristup medicinskom kanabisu i upotrebi

Skoro polovina učesnika, njih 49% bili je umereno, veoma ili preterano zabrinuto da će pandemija COVID-19 uticati na pristup medicinskom kanabisu. Iako je postojala zabrinutost zbog smanjenog pristupa, samo njih 25% je smanjilo upotrebu, dok je njih 35% povećalo upotrebu, a kod 40% nije bilo promene. Pretpostavka je da je do ovoga došlo usled povećane (oko 56% učesnika) kupovine kanabisa nego što je to uobičajeno u slučaju da dođe do smetnji pristupu kanabisu. Učesnici koji nisu koristili legalni kanabis, češće su prijavljivali smanjen pristup kanabisu.

Oni koji su smanjili upotrebu kanabisa, to su uradili zbog toga što je kanabis postao manje dostupan (67%), anksioznosti vezano za COVID-19 (26%) i manje obaveza i odgovornosti (18%). Oni koji su povećali upotrebu kanabisa, to su uradili zbog anksioznosti povezano sa COVID-19 (68%), dosade (47%) i povećane težine simptoma (42%). Njih 30% je prijavilo da je COVID-19 negativno uticao na njihovu sposobnost da upravljaju svojim zdravstvenim stanjem, naspram 16% učesnika koji su prijavili pozitivne efekte i 54% koji nisu imali nikakve promene.

Povećanje upotreba lekova i supstanci

Preko 52% učesnika je prijavilo povećanu upotrebu ili početak upotrebe lekova/supstanci, a 28% prijavilo je oboje. Njih 32% je prijavilo da su počeli da koriste lekove/supstance, a 12% je prijavilo da je počelo koristiti nekoliko lekova/supstanci. Slično tome, njih 48% je povećalo upotrebu lekova/supstanci zbog COVID-19, sa povećanjem upotreba lekova/supstanci za 11% . Najčešće je bio početak sa upotrebom alkohola (16%) ili se povećanje odnosilo na alkohol (31%). Oni koji su počinjali sa upotrebom lekova/supstanci imali su viši nivo obrazovanja, bili su mlađi i prijavljivali su lošije mentalno/emotivno zdravlje. Nisu uočene razlike kod pojedinaca u povećanoj/početnoj upotrebi medicinskog kanabisa naspram korišćenja kanabisa u medicinske svrhe i rekreativno, niti u državama sa ili bez legalnog pristupa kanabisu.

U skladu sa našom hipotezom, 44% nove i 43% povećane upotrebe lekova/supstanci pripisano je promenama u pristupu kanabisu. Oni koji su počeli da koriste lekove/supstance češće su prijavljivali smanjenu učestalost upotrebe kanabisa zbog COVID-19.

Diskusija

Naši rezultati ukazuju na problematičan trend: kao odgovor na pandemiju COVID-19 više od 50% osoba koje koriste kanabis u medicinske svrhe prijavilo je započinjanje ili povećanu upotrebu lekova/supstanci-najčešće alkohola. U skladu sa našom hipotezom, neki pojedinci (oko 40%) koji su počeli ili povećali upotrebu lekova/supstanci, pripisivali su ovo ponašanje ograničenom pristupu proizvodima kanabisa. Ipak, pored briga o dostupnosti kanabisa, 35% učesnika je povećalo svoju upotrebu kanabisa  (naspram 25% koji su smanjili), kako bi se izborili sa anksioznošću, pogoršanjem simptoma ili dosadom.

Kao prvo, mnoge osobe su prijavile da su kanabis zamenili lekovima i supstancama (npr. opijati, alkohol) zbog boljeg upravljanja simptomima i manje popratnih neželjenih efekata (Boehnke et al., 2019Lucas et al., 2019). Pošto je veća verovatnoća da će neki učesnici  prijaviti opadanje upotrebe kanabisa i povećanje upotreba lekova/supstanci zbog zabrinutosti oko dostupnosti, ovi rezultati mogu ukazivati na to da oni koji su prethodno zamenili kanabis ne mogu to više da rade efikasno i da su posledično povećali/ponovo započeli upotrebu drugih supstanci. Ako je ovo tačno, ovakve promene su zabrinjavajuće, obzirom da se zamena kanabisa često radi da bi se smanjila šteta, a sama upotreba kanabisa daje manju mogućnost od predoziranja u odnosu na druge supstance (Lachenmeier & Rehm, 2015).

Drugo, medicinska ili kombinovana medicinsko/rekreativna upotreba kanabisa (dominantna kombinacija u našem istraživanju), bila je povezana sa lošim zdravstvenim stanjem i rizičnim zdravstvenim ponašanjem. Nedavna nacionalna studija pokazala je da je kombinovana medicinsko/rekreativna upotreba kanabisa, bila povezana sa većim brojem anksioznih poremećaja u odnosu na širu javnost (Wall et al., 2019). Ovo istraživanje se podudara sa našim učesnicima koji koriste kanabis za raspoloženje/stres i povećanjem upotrebe kanabisa zbog anksioznosti. Drugi su pokazali da osobe koje kanabis koriste u medicinske svrhe, prijavljuju povećanu stopu (zlo)upotrebe lekova na recept(Caputi & Humphreys, 2018).

Treće, vrlo je moguće kao i kod ostale populacije, da su osobe koje koriste kanabis u medicinske svrhe podložne stresorima vezanim za COVID-19 (npr. narušena dnevna rutina, anksioznost, karantin (Brooks i sar., 2020), što rezultira suočavanjem kroz upotrebu lekova/supstanci. Zaista, zdravstvena istraživanja su pokazala povećanu upotrebu i propisivanje benzodiazepina (10-34%) i antidepresiva (9.2%) tokom februara i marta 2020 (Petersen, 2020). Razlog za povećanje bi mogao biti i to što su osobe u svojim mestima stanovanja bliže supstancama nego što bi to inače bio slučaj, što ujedno dovodi do povećane upotrebe. I dalje je nejasno da li se ovi efekti povećavaju među osobama koje koriste kanabis u medicinske svrhe.

Političke implikacije

Naši rezultati sugerišu da postoje i podgrupe koje možda drugačije reaguju na promene zbog pandemije COVID-19. Politike koje dovode ka ograničenom pristupu medicinskom kanabisu, mogu negativno uticati na osobe koje koriste kanabis kao zamenu, u kontekstu smanjenja štete, pri tome ukazujući na važnost očuvanja standardnog i sigurnog snabdevanja medicinskim kanabisom. Sve veća upotreba supstanci, prvenstveno kanabisa i alkohola, naglašava potrebu za dostupnošću servisa za savetovanje, posebno kada je reč o mentalnom zdravlju i zloupotrebi supstanci/zavisnosti.

Iako mnoge osobe prijavljuju upotrebu kanabisa zbog anksioznosti (Boehnke et al., 2019Lucas et al., 2019), postoje ograničeni dokazi koji sugerišu da je medicinski kanabis (posebno prozivodi sa Δ−9-tetrahydrocannabinol) ustvari koristan za anksioznost  (Boehnke et al., 2019), naglašavajući važnost pružanja i drugih, korisnijih opcija za tretman/lečenje.

Ograničenja

Naša studija preseka sprečava nas da utvrdimo uzročnost. Većina studija sprovedenih na beloj populaciji ne može se generalizovati s obzirom da je pandemija  COVID -19 na drugi način uticala na drugu populaciju, ekonomski i fizički/emocionalno. Nismo imali objektivnih mera (npr. urin, uzorci droge), koji bi potvrdili da je došlo do povećane upotrebe droga. Slično tome, nismo istraživali da li su učesnici kanabis zamenili za druge supstance ili da li su imali poremećaje uzrokovane upotrebom supstanci. Konačno, naši SAD – specifični rezultati te korišćenje MTurk platforme za prikupljanje ispitanika mogu ograničiti generalizaciju naših rezultata na druge populacije.

Zaključci

Većina osoba koje koriste kanabis u medicinske svrhe, prijavljuju povećanu upotrebu supstanci (najčešće alkohol) zbog pandemije COVID-19.  Skoro 40% onih koji su povećali ili počeli da koriste lekove/supstance prijavili su da su to radili zbog smanjenog pristupa kanabisu. Nije poznato da li su ova povećanja jedinstvena za osobe koji koriste medicinski kanabis ili utiču i na druge populacije. Potrebno je bolje razumevanje zašto i među kojim osobama dolazi do ovih povećanja, što je ujedno ključno za razvijanje efektivnih strategija za smanjenje štete.

Izjave o interesima:

Dr. McAfee, Ackerman i Kruger izjavljuju da nisu u sukobu interesa. Dr. Boehnke se trenutno nalazi u odboru za nadzor bezbednosti podataka u trenutnoj studiji sa farmaceutskom kompanijom Vireo Health (neplaćeno). Troškove ovog istraživanja pokrivaju  nenamenska sredstva Centra za istraživanje hroničnog bola i umora.

Izvor: https://www.sciencedirect.com/